Obsesif Kompulsif Bozukluk, Travma Ve EMDR

 

 Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), bireye ciddi sıkıntıya neden olan girici ve kontrol edilemez obsesyonlar ve kompulsiyonlarla karakterize nöropsikolojik bir hastalıktır (APA, 2013). OKB en sık görülen dördüncü ruhsal bozukluktur ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından gelir kaybı ve yaşam kalitesi azalması açısından tanımlanan 10 hastalık arasındadır (Veale ve Wilson, 2005). ABD yetişkinlerinin yaklaşık % 1,2’sinin geçtiğimiz yıl OKB olduğu tahmin edilmektedir. OKB prevalansı kadınlarda (% 1.8) erkeklerden (% 0.5) daha yüksektir. ABD yetişkinlerinde yaşam boyu OKB prevalansı % 2.3’dır.Bireysel olarak fiziksel, duygusal veya psikolojik sıkıntılara neden olan herhangi bir olay, travmatik olay olarak tanımlanmaktadır. Genel popülasyon prevalansı (%1.1-1.8) ile karşılaştırıldığında, OKB ‘li bireylerde (% 30-82) travma öyküsü daha yüksektir.  OKB ve travmatik geçmişlerin OKB olan bir kişiyi tedavi ederken travmanın göz önünde bulundurması gereken önemli bir örtüşme vardır. Olumsuz çocukluk deneyimi, OKB semptomları ve inançları ile güçlü bir şekilde ilişkilidir (Briggs ES ve Price IR 2009).

hdwebsitegorsel

 

 

 Obsesif kompulsif bozukluğun başlangıcındaki stresli yaşam olayları, belirgin bir klinik gidişle ilişkilidir. Maruz kalma tedavileri ve bilişsel-davranışçı terapi (BDT), OKB hastaları için en iyi uygulama olarak kabul edilmiştir ve halen bu tedavilere rağmen “tedaviye dirençli OKB” den kalan birçok kişi vardır. Yaygın travmatik olayları olan birçok birey, geleneksel OKB tedavilerine karşı daha dirençli görünmektedir, yakın zamanlı iki yıllık bir doğal izlem çalışması da bu bulguları doğrular niteliktedir. Geçmişteki travma daha ciddi OKB semptomları, özellikle de kompulsiyonlarla ilişkilidir. Travma ve OKB semptom şiddeti arasındaki ilişki kadınlarda daha güçlüdür.

Birden fazla kişilerarası travma türü OKB semptom şiddeti ile ilişkilidir. Travmatik çocukluk deneyimlerinin çoğu çocuk üzerinde olumsuz bir etkisi vardır, ancak tüm çocuklar bu deneyimlere aynı şekilde yanıt vermez. Briggs ve Price (2009), travmatik deneyimlerden önce daha depresif ve / veya anksiyöz olma eğiliminde olan çocukların OKB geliştirme ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Bakım verenler yeterli kaygıyla başa çıkabilme ve zorlama tolerans becerilerini öğretemez ve modelleyemezse, çocuklar baş etme becerilerini kendileri öğrenmeye bırakılır ve böylece olası olumsuz sonuçların kontrolü için kişisel bir sorumluluk belirlenir. Bu, kontrol edilemeyen durumlar hakkında hissedilen sıkıntıyı yönetmenin bir yolu olarak takıntı ve zorlama gibi uyumsuz başa çıkma teknikleri gelişebilir. Stresli ve / veya travmatik yaşam olaylarının, OKB’de, özellikle ailesinde hastalık aile öyküsü olmayan OKB hastalarında önemli çevresel risk faktörü olabileceği konusunda artan literatür bilgisi vardır.

OKB hastalarında travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) oranları düşük görünmekle birlikte, TSSB örnekleri arasında OKB daha sık görülmektedir. Travmaya bağlı bir OKB alt tipinin tanımlanması potansiyel ilgi konusudur, çünkü bu durum konvansiyonel OKB önleyici müdahalelere yanıt olarak zayıf bir sonuçla, ancak özel terapötik stratejilere yeterli yanıtla ilişkili olabilir.  Aslında, şiddetli travma nedeniyle olan bir OKB alt tipini tasfiye etme girişimleri var, ancak esas olarak anekdotal vaka raporları şeklinde yapılmıştır. OKB ve TSSB birlikte ortaya çıktığında, bu ilişki hem semptom örtüşmesi hem de gerçek eş tanıdan kaynaklanabilir, çünkü travma ile ilgisi olmayan OKB semptomları olan travma sonrası OKB vakaları literatürde tutarlı bir şekilde tanımlanmıştır. Komorbid TSSB, OKB’nin klinik ekspresyonunu değiştirebilir, OKB’li TSSB öncesi ve sonrası hastaları karşılaştıran kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. Birlikte alındığında, elde edilen veriler strese bağlı faktörlerin farklı bir OKB alt türüne yol açıp açmadığının belirlenmesine izin vermemektedir. Bu sonuçlar genellikle travmatik yaşam olayları ve OKB semptomatolojisi arasındaki patolojik bir ilişkiyi desteklemektedir ve bu nedenle OKB’nin doğası ve tedavisine odaklanan araştırmalarda yaşam streslerinin daha sistematik olarak değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Lojistik regresyon analizleri, bir belirti boyutu (simetri takıntıları, tekrarlama, biriktirme / düzenleme, sayma) ile ilişkili üç özel travmatik olay (“bir aile üyesinin hastaneye yatması”, “büyük kişisel fiziksel hastalık”, “kişisel olarak değerli nesne kaybı” ve “zorunluları kontrol etme”) tanımlamaktadır. Stres ve ebeveynlik stilleri, OKB’ye neden olduğu için suçlanan çevresel faktörlerdir, ancak henüz bunu kanıtlayacak yeterli verimiz yoktur.

Stres aslında direk OKB’ye neden olmaz, ancak ana stresler veya travmatik yaşam olayları OKB’nin başlamasına neden olabileceği öne sürülmektedir. Bununla birlikte, bunların OKB’ye neden olduğu düşünülmemektedir, ancak daha önce hastalığa yatkın bir kişide tetiklendiği düşünülmektedir. Eğer tedavi edilmezse, bir insanın hayatındaki günlük kaygı ve stres OKB’de belirtileri daha da kötüleştirir. Okuldaki veya işteki problemler, üniversite sınav baskıları ve ilişkilerin getirebileceği normal günlük problemler, bir kişinin OKB’ sinin sıklığını ve ciddiyetini arttırmada katkıda bulunan faktörlerdir.

Stres, beyinde bazı bölgelerde (medial prefrontal korteks, dorsomedial striatumda (kaudat) ve hipokampus) nöronal kaybına yol açabilir. Stres ayrıca bazı beyin bölgelerinde (dorsolateral striatum ve amigdalada) nöran artışına neden olabilir. Bu nörobiyolojik etkiler, obsesif-kompulsif bozukluktaki nöral anormallikler bildirmiştir ve obsesif-kompulsif bozukluk semptomatolojisinin patogenezinde ve ekspresyonunda yer alan bir dengesizlik olan hedefe yönelik ve tekrarlayıcı davranış arasındaki dengesizliğe katkıda bulunabilir.

Maruz kalma ve yanıt önleme (ERP) temelli BDT, OKB için önerilen en yaygın psikoterapidir. ERP’yi destekleyecek önemli kanıtlar olmasına rağmen, seansta maruz kalma görevlerinin ve ev ödevlerinin hoş görülememesi zor olduğundan, hastalar genellikle en kötü korkularıyla yüzleşmek için çok korkutucu buldukları ve bazı danışanların tedaviyi bırakmalarına yol açtığı iddia edilmektedir. Hastaların % 25′ inin tedaviyi bıraktığı tahmin edilmektedir. EMDR ve OKB ile ilgili yapılan ve OKB için geliştirilen protokoller arasında Logie ve de Jongh’un (2014) “flaş prosedürü” ve Marr’ın “Uyarlanmış EMDR Fobi Protokolü” (Marr, 2012) bulunmaktadır. Tedavi, mevcut tetikleyicilerle (OKB saplantıları ve zorlamaları) ardından gelecek şablonla (gelecekteki başarılı eylemi hayal etme) ve daha sonra geçmişle ilgili rahatsız edici anılarla (varsa) başlar. Shapiro, bunların TSSB benzeri semptomlara veya diğer kaygı bozukluklarına yol açabilecek “küçük t veya büyük T” travmaları olduğunu yazmaktadır (Shapiro ve Forrest, 2004). Hastalar, geçmiş OKB semptomlarını hızlandıran travma tetikleyicisini tanımlayabilirler, önce geçmiş üzücü hafızayı hedef alarak başlamak daha yararlı olabilir. Travması olan ve olmayan OKB hastalarında uygulanan protokollerin incelendiği bir olgu serisi araştırmasında uygulanan standart protokol ve flash-forward teknikleri kullanılmıştır. Rastgele Karşılıklı karşılaştırma araştırması BDT kadar EMDR’yi etkili bulmuştur.

OKB’de EMDR tedavisinin etkili olup olmadığını cevaplamak için daha ileri ve büyük araştırmalara ihtiyaç vardır. EMDR OKB etkili olabilir ama şimdilik vaka bildirimi düzeyinde yayınlar çoğunluktadır. Çift kör plesebo kontrolü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

Adams, Thomas G., et al. “The role of stress in the pathogenesis and maintenance of obsessive-compulsive disorder.” Chronic Stress 2 (2018): 2470547018758043.

Albert U et al. An exploratory study on OCD  with and without a familial component: are there any phenomenological differences? Psychopathology 35(1), 8–16 (2002).

Briggs E. S., Price I. R. The relationship between adverse childhood experience and obsessive–compulsive symptoms and beliefs: The role of anxiety, depression, and experiential avoidance. Journal of Anxiety Disorders. 2009;23:1037–1046.

Cath DC et al. Environmental factors in obsessive–compulsive behavior: evidence  from discordant and concordant monozygotic twins. Behav. Genet. 38(2), 108–120 (2008).

Cromer KR et al. Do traumatic events influence the clinical expression of compulsive hoarding? Behav Res Ther. 2007 Nov;45(11):2581-92. Epub 2007 Jun 17.

Cromer KR1, Schmidt NB, Murphy DL.An investigation of traumatic life events and obsessive-compulsive disorder. Behav Res Ther. 2007 Jul;45(7):1683-91. Epub 2006 Oct 25.

Fontenelle, Leonardo F., et al. “Role of stressful and traumatic life events in obsessive-compulsive disorder.” Neuropsychiatry 1.1 (2011): 61.

https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/obsessive-compulsive-disorder-ocd.shtml

What causes OCD

Keenan, Paul, et al. “Treating OCD using EMDR Therapy: An Ethno-Phenomenological Case Series.” International Journal of Psychotherapy 22.3 (2018): 74-91.

Kristy L. Dykshoorn. Trauma-related obsessive–compulsive disorder: a review. Health Psychol Behav Med. 2014 Jan 1; 2(1): 517–528.

Marsden, Zoe, et al. “A randomized controlled trial comparing EMDR and CBT for obsessive–compulsive disorder.” Clinical psychology & psychotherapy 25.1 (2018): e10-e18.

Miller, M.L et al. (2017). The effect of trauma on the severity of obsessive-compulsive spectrum symptoms: a meta-analysis. Journal of anxiety disorders, 47, 29-44.

Rosso G. et al.  Stressful life events and obsessive-compulsive disorder: clinical features and symptom dimensions.Psychiatry Res. 2012 May 30;197(3):259-64.

Van Oudheusden LJ. et al. (2018). Chronic obsessive–compulsive disorder: prognostic factors. Psychological medicine, 48(13), 2213-2222.

Zoe Marsden. EMDR Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder: Three Cases. Journal of EMDR Practice and Research, Volume 10, Number 2, 2016

Bunlar da İlginizi Çekebilir

depresif-bozukluk

Depresif Bozukluk

Depresif bozukluk, insanların duygu durum hallerinden bir tanesidir. Belirli bir…

Devamını Oku
kumarin-istegini-yonetmek-bagimlilikla-savasmak-icin-yolculuk

Kumarın İsteğini Yönetmek: Bağımlılıkla Savaşmak için Yolculuk

Kumar, toplumumuzda çekiciliğiyle sıklıkla karşılaşılan bir aktivite olmuştur. Ancak,…

Devamını Oku